• ساخت انواع گیربکس های سنگین صنایع
  • ساخت انواع چرخ دنده تا قطر ۶۰۰۰mm،کارخانجات سیمان،
    گچ و صنایع آسفالت
  • ساخت طوقه های درایر مصرف کوره های پخت صنعتی